ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง

Project : Thai Rayon Public Company Limited. (Arngthong Factory)

งานจัดหาและติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ สำหรับบ่อน้ำเสียและบ่อน้ำฝน นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง

โครงการ : PUMP STATION01 ปั้มอุตสาหกรรม

ขอบเขตงาน : “Hylic" Submersible Sewage Pump – Capacity 120 m3/hr, TDH 10 m.

“Hylic" Submersible Mixed Flow Pump – Capacity 0.2 m3/sec, TDH 8.5 m.

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง

ระยะเวลา : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2555

Posted by: admin on